Skip to content Skip to footer

Regulamin

 1. Naprawy gwarancyjne są wykonywane zgodnie z danymi z Karty Naprawy sprzętu. Czas naprawy biegnie od chwili dostarczenia sprzętu do Serwisu Centralnego Next Gen, a w przypadku wad formalnych od dnia usunięcia tych wad przez Klienta.
 2. Oprogramowanie nie jest objęte warunkami gwarancji i Next Gen nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów użytkownika podczas wykonywania czynności serwisowych.
 3. Termin wykonania naprawy płatnej jest uwarunkowany możliwością uzyskania odpowiednich części i możliwościami wykonania samej naprawy.
 4. Umieszczona na “Karcie przyjęcia do naprawy” wstępna ocena rodzaju uszkodzenia sprzętu i zakresu jego naprawy – może ulec zmianie w trakcie realizacji zlecenia.
 5. W przypadku wykonywania przez Next Gen czynności niezbędnych do określenia zakresu i wyceny naprawy pobrana zostaje opłata w wysokości jak za ekspertyzę. W przypadku wykonywania naprawy przez Next Gen w/w opłatą Klient nie będzie obciążony. W/w opłata może zostać pobrana także w przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia gwarancyjnego.
 6. O zakończeniu naprawy i możliwości odbioru sprzętu, zmianie kwalifikacji naprawy, kosztach przekraczających limit naprawy – Klient zostanie każdorazowo zawiadomiony telefonicznie, SMS-em, e-mailem lub listownie.
 7. Po upływie 14 dni od zawiadomienia Klienta o zakończeniu naprawy, w przypadku nieodebrania sprzętu i niewywiązania się z umowy (zapłaty za diagnostykę lub naprawę), będzie naliczona opłata w wysokości 5 zł brutto za każdy dzień jego przechowywania zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Warunkiem odbioru sprzętu jest uregulowanie na rzecz Next Gen opłaty za przechowywanie sprzętu. Wysłanie zawiadomienia o zakończeniu naprawy we wskazany przez klienta sposób (SMS, e-mail, list polecony) uznawane jest za skuteczne doręczenie zawiadomienia.
 8. Warunkiem odbioru sprzętu jest okazanie oryginału “Karty przyjęcia do naprawy”.
 9. W przypadku wykonywania naprawy odpłatnej – wymieniane części będą zwracane Klientowi wyłącznie na jego pisemne żądanie złożone podczas oddawania sprzętu do naprawy. W przypadku braku takiego żądania – wymieniane części będą przekazane przez Next Gen do recyclingu.
 10. Na naprawę udzielana jest standardowa gwarancja 3 miesięcy (chyba, że Karta Naprawy stanowi inaczej). Naprawy polegające na reballingu lub reflow podzespołów dostarczonych przez klienta z racji swojej specyfiki technologicznej nie przenoszą gwarancji (udzielonej na jakość wykonania usługi) na same podzespoły.
 11. W przypadku naprawy gwarancyjnej, uszkodzone części wymienione w trakcie naprawy pozostają własnością gwaranta/producenta.
 12. Rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje złożone w punkcie serwisowym Next Gen w formie pisemnej. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od dnia jej złożenia.
 13. Podstawą do roszczenia gwarancyjnego jest dostarczenie: sprzętu wraz z nienaruszoną plombą gwarancyjną oraz Karty Naprawy/Gwarancyjnej.
Serwiskonsol 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone

DARMOWA WYCENA

Wypełnij poniższy formularz i wyślij do nas wiadomość.
Odpowiemy najszybciej jak to tylko możliwe.